9249 9480/ Ms Lo [email protected]

學員詩梅:

(原先:有扁平足、靜脈曲張、睡眠很差、一直要服腦血清素18年精神情緒很差)

學員Nancy:

(原先:美甲師,一直有針灸都處理唔到多年肩頸痛)

學員陳太:

(原先:膝頭痛,唔多行得)

學員Hazel :

(原先:腰痛到飲完茶起唔返身。全身肩頸、腰、腿骨頭都好硬好痛)

 

學員詩梅2.0:

(第五波疫情復課後課後感)

 

學員 Angle :

(原先:手麻痹)